فرم سنجش رضايت عاملان فروش


ضمن تشكر از همکاری جنابعالى خواهشمند است نسبت به تكميل فرم زير اقدام نمایید

نحوه برنامه ریزی تحویل سیمان
مدت زمان انتظار جهت اعلام کد بار(از زمان واریز وجه)
نحوه اطلاع رسانی واحد فروش(آخرین مصوبات و تغییرات)
نحوه اعلام صورت حساب و گردش های مالی
میزان رضایتمندی از محل دفتر فروش
میزان دسترسی به مسئولین فروش در صورت نیاز
تنوع سیمان تولیدی
انطباق وزن پاکت با مقداردرج شده روی آن
کیفیت پاکت های سیمان
میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد حراست کارخانه
میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد فروش
میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد مالی
میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد حمل ونقل
میزان رضایتمندی کل از خرید محصول