فرم ثبت شکایات و پیشنهادات مشتریان

فرم ثبت شکایات :

ورودی نامعتبر
مجوز افشاء
ورودی نامعتبر
محل اخذ شکایت
ورودی نامعتبر

مشخصات مشتري :

نام
ورودی نامعتبر
نام شرکت
ورودی نامعتبر
تلفن همراه
ورودی نامعتبر
تلفن
ورودی نامعتبر
آدرس
ورودی نامعتبر
Email
ورودی نامعتبر

شماره پیگیری :

ورودی نامعتبر

موضوع شكايت/ پیشنهاد :

ورودی نامعتبر
پیشنهاد متقاضی جهت حل مشکل ثبت در فرم پیگیری شکایت مشتریان
ورودی نامعتبر
تاریخ اعلام وصول شکایت به مشتری / /
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

شرح اقدامات مورد نیاز :

شرح اقدام
ورودی نامعتبر
مسئول
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع
ورودی نامعتبر
تاریخ پایان
ورودی نامعتبر
نتایج اقدامات انجام شده
ورودی نامعتبر
تاریخ انجام
ورودی نامعتبر
نام و امضاء اقدام کننده
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

اقدامات مجدد در صورت عدم اثربخشی :

ورودی نامعتبر

نتیجه به مشتری اعلام گردید :

ورودی نامعتبر
نام و امضاء کارشناس رسیدگی به شکایات
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ارسال

Back to Top

Template Design:Dima Group