مناقصه کلیه عملیات مرتبط با دپو، بارگیری، حمل مواد اولیه، آتشباری و حفاری معادن    دانلود اسناد مناقصه